Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Dane Osobowe

Przetwarzanie danych osobowych w ORLEN Serwis S.A. regulują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 (ogólne rozporządzenie o ochronie „RODO” oraz krajowe przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych).


 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych kontrahentów

 

I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku;             
09-411 Płock, ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu 24 256 67 76,

II. Kontakt w sprawie danych osobowych

Z Administratorem danych osobowych można skontaktować się poprzez adres mailowy daneosobowe.serwis@orlen.pl lub pisemnie na adres siedziby wskazany w punkcie I.

III. Cele i podstawy przetwarzania

Pani/Pana dane przetwarzane są w następujących celach:
1) Podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną.
2) Obsługę dochodzenia i obronę w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
Podstawą prawną przetwarzania przez ORLEN Serwis S.A. danych osobowych jest:
1) Podjęcie działań w celu zawarcia i wykonania umowy (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), której Pani/Pan jest stroną.
2) Wypełnienie obowiązków prawnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenie i przechowywanie ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywaniem dowodów księgowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości) oraz przepisów z rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
3) Prawnie uzasadniony interes ORLEN Serwis S.A. (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f TODO) – w celu obsługi dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

IV. Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być ujawnione przez ORLEN Serwis S.A. podmiotom z nią współpracującym (odbiorcom) w szczególności podmiotom świadczącym usługi fakturowania, rozliczenia należności, doręczenia korespondencji i przesyłek, podmiotom świadczącym usługi  z zakresu BHP, prawne, windykacyjne, archiwizacji.

V. Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane przechowywane są przez okres:
• obowiązywania umowy,
• do czasu wygaśnięcia obowiązków przetwarzania danych wynikających z przepisów prawa,
• do czasu wygaśnięcia roszczeń wynikających z tej umowy.

VI. Twoje prawa

Przysługuje Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo do sprostowania danych osobowych,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia tj. prawo otrzymania od ORLEN Serwis S.A. danych osobowych   w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym, nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Serwis S.A. przesłała dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Serwis S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie zgody lub umowy z Panią/Panem,
• prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy ORLEN Serwis S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację na adres poczty elektronicznej daneosobowe.serwis@orlen.pl lub adres siedziby ORLEN Serwis S.A. z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”.

VII. Prawo wniesienia skargi

Przysługuje Pani Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

VIII. Informacja o wymogu/Dobrowolności wniesienia skargi

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy, o której mowa w pkt. III powyżej. Odmowa podania przez Panią/Pana danych osobowych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
 

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesach rekrutacyjnych (praca, staż, praktyki)


I. Administrator Danych Osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ORLEN Serwis S.A. z siedzibą w Płocku;
09-411 Płock, ul. Chemików 7. Kontaktowy numer telefonu 24 256 67 76;
Z Administratorem danych można się skontaktować:
• listownie na adres: ul. Chemików 7, 09-411 Płock
• poprzez e-mail:  daneosobowe.serwis@orlen.pl

II. Kontakt w sprawie danych osobowych
• listownie na adres: Administrator Danych Osobowych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock
• poprzez e-mail:  daneosobowe.serwis@orlen.pl

III. Cele i podstawy przetwarzania
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu Pani/Pana uczestnictwa w realizowanych w ORLEN Serwis procesach rekrutacyjnych (praca, staże, praktyki) oraz w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji zawodowych, aby wybrać odpowiednią osobę na dane stanowisko.
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:
• Przepis prawa (art. 221§1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV, liście motywacyjnym, formularzu rekrutacyjnym jeśli przekazuje Pan/Pani dane inne niż: imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, uzyskanych podczas badania potencjału zawodowego (jeśli będzie realizowany w toku rekrutacji).
• Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych do przeprowadzonych w przyszłości procesów rekrutacyjnych.
• Pani/Pana zgoda na przekazanie danych osobowych do innych spółek Grupy Kapitałowej ORLEN, jeżeli Pani/Pan jest zainteresowany udziałem w procesach rekrutacyjnych w tych spółkach.
• Uzasadniony interes ORLEN Serwis S.A. – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej. ORLEN Serwis S.A. ma uzasadniony interes w tym aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności i zdolności – jest to potrzebne do oceny, czy Pani/Pan jest odpowiednią osobom na stanowisko, którego dotyczy rekrutacja.

IV. Odbiorcy danych
Odbiorcą Pani/Pana danych będą:
• Dostawca systemu informatycznego, poprzez który to system przesyła Pan/Pani swoją aplikację do ORLEN Serwis S.A.
• Spółki Grupy Kapitałowej ORLEN – w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana odrębnej zgody na przekazanie danych

V. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 1 roku od daty przesłania aplikacji  w ramach danego procesu rekrutacyjnego.

VI. Twoje prawa
Przysługują Pani Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
• prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; zgodę można cofnąć listownie na adres Administrator Danych Osobowych, ul. Chemików 7, poprzez e-mail: daneosobowe.serwis@orlen.pl,
• prawo dostępu do treści swoich danych,
• prawo ich sprostowania,
• prawo do usunięcia danych osobowych lub ograniczenia przetwarzania,
• prawo do przenoszenia danych tj. prawo otrzymania od ORLEN Serwis S.A. danych osobowych  w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ORLEN Serwis S.A. przesłał dane do innego administratora. Jednakże ORLEN Serwis S.A. zrobi to, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych przetwarzanych na podstawie umowy z Panią/Panem lub na podstawie Pani/Pana zgody.
• prawo wniesienia sprzeciwu – w przypadkach, kiedy ORLEN Serwis S.A. przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu, sprzeciw można wyrazić ze względu na szczególną sytuację listownie na adres: Administrator Danych Osobowych, ul. Chemików 7, 09-411 Płock; przez e-mail: daneosobowe.serwis@orlen.pl

VII. Prawo do wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie  danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO.

VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Konieczność podania przez Panią/Pana danych osobowych wynika z art. 221§1 kodeksu pracy. Konsekwencją nie podania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa   w realizowanych w ORLEN Serwis S.A. procesach rekrutacyjnych (praca. staże, praktyki). Podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż to wynika z art. 221§1 kodeksu pracy jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do pełnej weryfikacji Pani/Pana profilu zawodowego  w odniesieniu do oczekiwań zdefiniowanych w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dotyczące osób biorących udział w procesie związanym z obsługą ruchu osobowego
Płock – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
 z siedzibą w Płocku; 09-411 Płock, ul. Chemików 7. Włocławek – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ANWIL S.A. we Włocławku; 87-800 Włocławek, ul. Toruńska 222.


 
 

Marki Grupy ORLEN