Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
KLAUZULA INFORMACYJNA

1. Administratorem danych osobowych podanych w formularzu/informacji kontaktowej jest ORLEN Serwis S.A.
2. W sprawach przestrzegania zasad ochrony danych w ORLEN Serwis S.A. można skontaktować się poprzez e-mail: daneosobowe.serwis@orlen.pl
3. Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość), w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną za pomocą formularza/informacji/ e-maila kontaktowego.
4. Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych będą Spółki z Grupy Kapitałowej ORLEN, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.
5. Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (tj. państwa nienależącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego) i / lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani / Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość, a po tym okresie przez czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowanie danych lub przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu,
b) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
8. Podanie danych jest niezbędne do przesłania wiadomości za pomocą formularza / informacji / e-maila kontaktowego. Podanie przez Panią/Pana danych ma charakter dobrowolny.

 
 

Marki Grupy ORLEN