Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ZASADY WYKORZYSTANIA DAROWIZN
1. Wszelkie obowiązki obdarowanego, z tytułu udzielonej przez ORLEN Serwis S.A. darowizny, są każdorazowo określane w umowie darowizny.
 
2. Darowizna może być wykorzystana wyłącznie zgodnie z celem określonym w umowie. Dopuszcza się wykorzystanie części środków finansowych na pokrycie tzw. kosztów administracyjnych, niezbędnych dla zrealizowania celu.
 
3. ORLEN Serwis S.A. ma prawo, na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, kontrolować jego przebieg, w tym zgodność wydatkowania środków z celem określonym w umowie darowizny. Ma również prawo do skontrolowania sposobu wykorzystania przedmiotu darowizny lub zwrócenia się o udzielenie pisemnej informacji w tym zakresie, w okresie 3 (trzech) lat od daty przedstawienia rozliczenia darowizny przez obdarowanego.
 
4. Obdarowany, który nie jest lub nie będzie w stanie zrealizować przedsięwzięcia sfinansowanego/dofinansowanego przez ORLEN Serwis S.A, jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym ORLEN Serwis S.A., a także zwrócić całość otrzymanej kwoty wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie, związanymi z przechowywaniem środków finansowych stanowiących darowiznę, na rachunek bankowy ORLEN Serwis S.A.
 
5. W przypadku wykorzystania darowizny w sposób niezgodny z jej przeznaczeniem lub odmowy poddania się przez obdarowanego kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, ORLEN Serwis S.A. może zażądać zwrotu przedmiotu darowizny. Zwrotu należy dokonać niezwłocznie po otrzymaniu wezwania w tej sprawie.
 
 

Marki Grupy ORLEN