Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
ZASADY UDZIELANIA DAROWIZN
1. ORLEN Serwis S.A. udziela darowizn bezpośrednio, bądź za pośrednictwem Fundacji ORLEN – DAR SERCA.
 
2. Wszystkie otrzymane prośby o wsparcie są wnikliwie analizowane i oceniane, zgodnie z priorytetami działalności dobroczynnej oraz realizowanymi programami.
 
3. ORLEN Serwis S.A. rozpatruje wnioski o udzielenie darowizny:
a) pracownikom ORLEN Serwis S.A z zastrzeżeniem postanowień ust. 5.,
b) jednostkom sektora finansów publicznych,
c) jednostkom pozarządowym w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t. ze zm.),
d) osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania,
e) stowarzyszeniom jednostek samorządu terytorialnego.
Wnioski od tych jednostek, po wstępnej analizie, mogą być również przekazywane do Fundacji ORLEN – DAR SERCA.
 
4. ORLEN Serwis S.A. będzie pozostawiał bez rozpoznania wnioski złożone przez związki zawodowe, organizacje pracodawców, samorządy zawodowe, kluby sportowe będące spółkami prawa handlowego oraz partie polityczne i utworzone przez nie fundacje lub stowarzyszenia.
 
5. Wnioski osób fizycznych (z wyłączeniem pracowników ORLEN Serwis S.A.), będących w trudnej sytuacji życiowej/losowej, o udzielenie darowizny rozpatruje Fundacja ORLEN – DAR SERCA. Wnioski tego rodzaju, o ile trafią do ORLEN Serwis S.A., będą przekazywane do rozpatrzenia przez Fundację.
 
6. Wzory wniosków o udzielenie darowizny dostępne są na stronie internetowej: www.orlenserwis.pl oraz w Biurze Organizacji i Administracji ORLEN Serwis S.A. Wnioski należy przesyłać na adres ORLEN Serwis S.A, Biuro Organizacji i Administracji, ul. Chemików 7, 09-411 Płock, z dopiskiem „Wniosek o udzielenie darowizny”.
 
7. Warunkiem koniecznym do podjęcia decyzji w sprawie udzielenia darowizny dla podmiotu, o którym mowa w pkt. 3 powyżej, jest złożenie do ORLEN Serwis S.A. wniosku w formie pisemnej, zawierającego w szczególności informacje dotyczące wnioskodawcy oraz celu darowizny.
 
8. W trakcie rozpatrywania wniosku, ORLEN Serwis S.A. może zwracać się do wnioskodawcy z prośbą o przekazanie dodatkowych dokumentów, m.in. określających ustrój danego podmiotu (np. statut) wraz z potwierdzeniem prowadzenia działalności  (np. aktualny odpis z KRS), sprawozdania z działalności za rok poprzedni, itp.
 
9. ORLEN Serwis S.A. wspiera w szczególności:
a) inicjatywy mieszczące się w ramach określonych priorytetów i realizowanych programów,
b) podmioty, którym udało się zebrać co najmniej 15% środków na wnioskowany cel.
 
10. ORLEN Serwis S.A. nie przekazuje darowizn podmiotom, które:
a) nie przedstawiły wszystkich niezbędnych dokumentów lub nie udzieliły wyjaśnień, o które wnioskował ORLEN Serwis S.A. – po przekazanej prośbie o ich uzupełnienie lub udzielenie,
b) przedłożyły dokumenty budzące zastrzeżenia co do ich autentycznośc iub rzetelności, których wnioskodawcy nie potrafili wyeliminować,
c) nie rozliczyły się lub rozliczyły częściowo z darowizny otrzymanej w ostatnich 5 (pięciu) latach, pomimo dodatkowej prośby o rozliczenie, w związkuz kierowanym wnioskiem o kolejną darowiznę,
d) wykorzystały w okresie ostatnich 5 (pięciu) lat darowiznę niezgodnie z przeznaczeniem lub odmówiły poddania się kontroli zgodności wydatkowania darowizny z celem określonym w umowie, o której mowa w umowie darowizny.

W uzasadnionych sytuacjach opisane wyżej przypadki mogą być rozpatrzone indywidualnie.
 
 

Marki Grupy ORLEN