Dla niedowidzących Rozmiar tekstu: AAA
Zarząd
Marek Wilmanowicz
 
Prezes Zarządu


Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu ORLEN Serwis z dniem 1 stycznia 2018 r.

Dla PKN ORLEN pracował od 1995 roku. Najpierw jako  mechanik ds. maszyn wirujących, a od 1998 r. jako Mechanik Wydziału Fenolu. Od 2000 r. pełnił funkcję Inżyniera Utrzymania Ruchu Kompleksu Polimerów.

W 2003 r. rozpoczął pracę w Basell Orlen Polyolefins jako Senior Maintenance Manager, gdzie organizował służby utrzymania ruchu i uczestniczył w budowie oraz rozruchu instalacji Polipropylenu i Polietylenu.​

W kolejnych latach pełnił funkcje Dyrektora Utrzymania Ruchu, a następnie Dyrektora Technicznego nadzorując zarówno proces utrzymania ruchu, zarządzania majątkiem trwałym, częściami zamiennymi jak i inwestycjami w BOP. Był inicjatorem wdrożenia programu Risk Based Inspection (RBI).

W 2015 r. podjął pracę w Urzędzie Dozoru Technicznego na stanowisku Dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, gdzie wdrożył program projektowego zarządzania realizacją celów strategicznych UDT. Główne obszary kompetencji to zarządzanie operacyjne dużymi organizacjami inżynierskimi, zarządzanie zmianą, zarządzanie projektami, motywowanie.

Jest absolwentem Wydziału Budownictwa i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej w zakresie mechaniki. Ukończył także studia MBA w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.​


Adam Bieńkowski
 
Członek Zarządu ds. Rozwoju

 
Powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Rozwoju ORLEN Serwis z dniem 2 czerwca 2017 r. 

W 1997 r. rozpoczął pracę w Petrochemii Płock jako samodzielny mechanik ds. maszyn wirujących w obszarze rafinerii, w latach 2002-2005 współpracował z firmą Shell Global Solutions jako koordynator projektu, w wyniku którego Zakład Główny PKN ORLEN zdołał znacznie zredukować koszty utrzymania ruchu przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu dostępności mechanicznej instalacji produkcyjnych. 

Od 2005 r. pełnił funkcję głównego inżyniera ds. niezawodności PKN ORLEN, a w latach 2007-2011 pracował w litewskiej spółce zależnej A.B. ORLEN Lietuva (wcześniej A.B. Mazeikiu Nafta) na stanowiskach głównego inżyniera ds. niezawodności i planowania utrzymania ruchu oraz dyrektora ds. planowania i kontroli utrzymania ruchu i inwestycji. Pełnił tam też funkcję kierownika projektu wdrożenia skomputeryzowanego systemu zarządzania majątkiem trwałym zrealizowanego w 2011 r. 

Główne obszary kompetencji: zarządzanie utrzymaniem ruchu w zakładach przemysłowych oraz zarządzanie (posiada certyfikaty uznawane na całym świecie). 

Jest absolwentem Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej, ukończył także magisterskie studia menedżerskie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Tomasz Dobrowolski
 
Członek Zarządu ds. Operacyjnych


Powołany na stanowisko Członka Zarządu ds. Operacyjnych ORLEN Serwis z dniem 2 czerwca 2017 r.

Od 1989 r. jest związany zawodowo z GK ORLEN, gdzie zdobywał doświadczenie jako inżynier-automatyk w procesach utrzymania ruchu, remontach i inwestycjach na najważniejszych instalacjach petrochemicznych, rafineryjnych oraz energetycznych. 

W latach 2001-2006 był członkiem Rady Nadzorczej ORLEN Automatyka, a w 2012 r. został jej dyrektorem Biura Techniki, odpowiedzialnym za zarządzanie częścią operacyjną. W 2013 r. w ramach unii personalnej i procesów połączeniowych pełnił równolegle funkcję dyrektorem Biura ds. Elektrycznych i AKPiA w Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remontowym RemWil (po połączeniu spółek i powstaniu ORLEN Serwis SA objął nadzorem branżę elektryczną i automatyczną). 

Główne obszary kompetencji: zarządzanie projektem, negocjacje, motywowanie, techniki prezentacji, planowanie i priorytety oraz zarządzanie przez cele. 

Jest absolwentem Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej (specjalność automatyka i metrologia elektryczna). Studia podyplomowe z zakresu zarządzania ukończył w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także dyplom złożenia egzaminu dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Uczestniczył w projekcie Akademia Biznesu PKN ORLEN.

Agnieszka Jarecka
 
Członek Zarządu ds. Finansowych

 

Powołana na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ORLEN Serwis z dniem 1 lipca 2017 r.

Manager z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym operacyjnym i kontrolingowo-finansowym w strukturach PKN ORLEN, gdzie zajmowała się wieloma projektami biznesowymi dotyczącymi m.in. koordynacji działań służących poprawie wyników w wybranych spółkach grupy kapitałowej, poprawie warunków handlowych od dostawców jak również planowania działalności operacyjnej i zarządzania kosztami ogólnymi. 

Od 2012 roku pełni w Koncernie funkcję dyrektora Biura Kontrolingu Korporacyjnego. Wcześniej pracowała na stanowisku dyrektora w obszarze Planowania Operacyjnego Polska. W roku 2016/2017 w ramach mobilności GK ORLEN pełniła funkcję Prezesa Zarządu ORLEN Administracja. 

Od ponad 8 lat pełni także funkcje w radach nadzorczych spółek Grupy ORLEN. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji w organach nadzorujących dla spółek z udziałem Skarbu Państwa. W 2015 roku otrzymała tytuł Zasłużony Pracownik PKN ORLEN za szczególne osiągnięcia zawodowe. 

Ukończyła studia magisterskie na Politechnice Krakowskiej oraz podyplomowe na Politechnice Warszawskiej.

 ​

​​​
 
 

Marki Grupy ORLEN